Go back

Polish brush 12 cm

Polish brush 12 cm

Colours : black silk, white silk or grey horse hair